KONKURSU NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA SĄDOWEGO W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

3 010,00 zł

umowa o pracę


Miejsce pracy Katowicka 2, 46-200 Kluczbork, powiat: kluczborski, woj: opolskie
Stanowisko KONKURSU NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA SĄDOWEGO W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY
Zakres Obowiazkow 1) protokołowanie na rozprawach systemem tradycyjnym i w systemie cyfrowejrejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół),2) wykonywanie czynności związanych z zapisem przebiegu rozpraw,3) prowadzenie wykazów i kontrolek w systemie elektronicznym,4) zakładanie i opisywanie teczek,5) czynności przygotowawczo wykonawcze (pisma, wezwania, korespondencja),6) rozpisywanie spraw terminowych,7) wykonywanie kserokopii orzeczeń,8) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądówpowszechnych oraz w przepisach szczególnych
Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu 1
Zmianowość jedna zmiana
Godzin w tygodniu 40
Godzin w miesiącu 160
Rodzaj wynagrodzenia Wynagrodzenie brutto

Wynagrodzenie brutto od 3 010 PLN
Opis wynagrodzenia Konkurs obejmuje trzy etapy:1. Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu 2. Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności szybkość i sprawnośćprotokołowania oraz znajomość podstawowej wiedzy z zakresu struktury,organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas którego komisja w szczególnościoceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzyz zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczyLista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego i trzeciego etapu konkursu,godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona naco najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem - na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowegow Kluczborku, znajdującej się na parterze w budynku Sądu przy ul. Katowickiej 2 oraz nastronie internetowej, www.kluczbork.sr.gov.plPrzed przystąpieniem do konkursu, Przewodniczącemu Komisji należy okazać dowódosobisty.Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, możewyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnieniawiększej liczby osób lub w przypadku rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jestważna do następnego konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzeniaostatniego konkursu.Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie konkursu jest: Kierowniko/administracyjnego Sądu
System wynagrdzania Czasowy ze stawką miesięczną

Praca w wolne dni
Praca tymczasowa
Zakwaterowanie
Wyżywienie

Wymagania niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o staż urzędniczy: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ściganez oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych MS Office orazurządzeń biurowych, umiejętność biegłego pisania na komputerze, podstawowa wiedza z zakresu struktury, organizacji i funkcjonowania sądówpowszechnych (szczególnie z zakresu ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych,Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądówi prokuratury), stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.Wymagania dodatkowe: zdolności analityczne, znajomość techniki pracy biurowej, prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, sumienność, odporność na stres, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

PRACODAWCA: SĄD REJONOWY W KLUCZBORKU

Nr telefonu: 774471674

Link do oferty: $link.szczegoly.oferty9c748361824a2b681925c80af330ce5d

Kluczbork Polska | Katowicka 2


Wymagania


Oferujemy


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2023.08.08, wyświetleń: 134

nr ogłoszenia: 3433