KONKURSU NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA SĄDOWEGO W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY

3 010,00 zł

umowa o pracę

Miejsce pracy Katowicka 2, 46-200 Kluczbork, powiat: kluczborski, woj: opolskie
Stanowisko KONKURSU NA ZASTĘPSTWO URZĘDNIKA SĄDOWEGO W OKRESIE JEGO USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI W PRACY
Zakres Obowiazkow 1) protokołowanie na rozprawach systemem tradycyjnym i w systemie cyfrowej
rejestracji przebiegu rozpraw (e-protokół),
2) wykonywanie czynności związanych z zapisem przebiegu rozpraw,
3) prowadzenie wykazów i kontrolek w systemie elektronicznym,
4) zakładanie i opisywanie teczek,
5) czynności przygotowawczo wykonawcze (pisma, wezwania, korespondencja),
6) rozpisywanie spraw terminowych,
7) wykonywanie kserokopii orzeczeń,
8) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów
powszechnych oraz w przepisach szczególnych
Rodzaj zatrudnienia Umowa o pracę na czas określonyWymiar etatu 1
Zmianowość jedna zmiana
Godzin w tygodniu 40
Godzin w miesiącu 160
Rodzaj wynagrodzenia Wynagrodzenie bruttoWynagrodzenie brutto od 3 010 PLN
Opis wynagrodzenia Konkurs obejmuje trzy etapy:
1. Etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
2. Etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności szybkość i sprawność
protokołowania oraz znajomość podstawowej wiedzy z zakresu struktury,
organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych
3. Etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas którego komisja w szczególności
oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy
z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy
Lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego i trzeciego etapu konkursu,
godzina i miejsce przeprowadzenia kolejnego etapu rekrutacji zostanie zamieszczona na
co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem - na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego
w Kluczborku, znajdującej się na parterze w budynku Sądu przy ul. Katowickiej 2 oraz na
stronie internetowej, www.kluczbork.sr.gov.pl
Przed przystąpieniem do konkursu, Przewodniczącemu Komisji należy okazać dowód
osobisty.
Komisja konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może
wyłonić listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia
większej liczby osób lub w przypadku rezygnacji kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest
ważna do następnego konkursu, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia
ostatniego konkursu.
Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie konkursu jest: Kierownik
o/administracyjnego Sądu
System wynagrdzania Czasowy ze stawką miesięcznąPraca w wolne dni
Praca tymczasowa
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Wymagania niezbędne, jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o staż urzędniczy:
obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych,
nieposzlakowana opinia,
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny lub wyższe,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych MS Office oraz
urządzeń biurowych,
umiejętność biegłego pisania na komputerze,
podstawowa wiedza z zakresu struktury, organizacji i funkcjonowania sądów
powszechnych (szczególnie z zakresu ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych,
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, ustawy o pracownikach sądów
i prokuratury),
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
Wymagania dodatkowe:
zdolności analityczne,
znajomość techniki pracy biurowej,
prawidłowe redagowanie pism, dokumentów, informacji, sprawozdań,
odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność, sumienność,
odporność na stres,
dobra organizacja pracy,
umiejętność pracy w zespole,
wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.PRACODAWCA: SĄD REJONOWY W KLUCZBORKUNr telefonu: 774471674Link do oferty: $link.szczegoly.oferty9c748361824a2b681925c80af330ce5dKluczbork Polska | Katowicka 2Wymagania


Oferujemy


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2024.09.08, wyświetleń: 303

nr ogłoszenia: 3333